Together we build.
siklasicher.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Sikla Bohemia s.r.o., Hlavní 828,  250 64, Hovorčovice, IČO: 624 14 941 svým zákazníkům poskytuje prodej konstrukčních a spojovacích matriálů, vč. montáže a technického poradenství. 

SIKLA Bohemia s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

1) Pracovněprávní agendu

2) Obchodní informace

3) Marketing

Společnost SIKLA Bohemia s.r.o. poskytuje služby svým zákazníkům a z pozice zpracovatele zajišťuje následující agendy obsahující osobní údaje:

1) Prodej konstrukčních a spojovacích materiálů

2) Poradenskou činnost v rámci technické podpory 

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či isntitucím není SIKLA Bohemia s.r.o. uložena zvláštním právním předpisem.

3) Osobní údaje jsou zpracovány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

4) Máte právo:

    a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,

    b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané SIKLA Bohemia s.r.o. jsou nepřesné),

    c. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

    d. podat stížnost u dozorového orgánu.

5) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušným ustanovením obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).