Inovativní
konstrukční systém

Technické informace

Zaměstnanci firmy Sikla Bohemia z oblasti péče o zákazníky a technického oddělení vám rádi poskytnou další informace, zodpoví vaše dotazy, nebo pro vás vypracují specifická řešení a návrhy za použití firemních návrhových a výpočtových programů.

Pokud není uvedeno jinak, platí všechny údaje o zatížení převážně pro klidové statické zatížení při interiérové teplotě. Uvedená přípustná zatížení mají být chápána jako jmenovité, nebo užitné zatížení. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na hlavní směr zatížení.

Posouzení zatížení stavebních konstrukcí a dalších stavebních prvků nespadá do návrhů firmy Sikla Bohemia, tato část je na zvážení zákazníka, který za ní nese odpovědnost.

Přípustné síly (Fzul ) a momenty (Mzul ) popisují maximální zatížení vnějším působením a ve smyslu se chápou dle Eurokódu 3 (ČSN EN 1993) jako charakteristické hodnoty. U těchto hodnot byl zohledněn součinitel bezpečnosti (s částečnými součiniteli γM a γF).

Společnost Sikla Bohemia není autorizovanou projekční firmou a veškeré její technické řešení či návrhy slouží pouze jako podpora pro zákazníky. Technické návrhy, řešení, výpočty a výkresy by měly být zákazníkem ověřené a schválené u stavebního inženýra a platí pouze v případě, že okrajové podmínky na stavbě souhlasí s dokumentací. Je také třeba provést kontrolu skutečného provedení a v případě zjištěných odchylek provést opravný přepočet a kontrolu. Společnost Sikla Bohemia nepřebírá zodpovědnost za správné technické řešení či návrh a neposkytuje jakékoliv záruky v případné kombinace produktů od jiných dodavatelů.

Při dimenzování montážního celku je nutné ověřit dodržování přípustné zátěže pro každý prvek, který je použitý, neboť je známo, že vždy rozhoduje nejslabší prvek sestavy.

Povrchové úpravy a materiály jsou vhodné nejvýše pro následující podmínky prostředí:

Povrch / materiál        
Kategorie korozivnosti 
podle EN ISO 14713-1
Galvanické pozinkování do ≤ C1
HCP (High Corrosion Protection) do ≤ C4
Nerezová ocel do ≤ C5

Tento katalog je určen pouze pro potřeby příjemce. Všechny jeho části jsou vlastnictví firmy Sikla. Technické ilustrace, obrázky a vyobrazení jsou vyhotoveny podle nejlepšího vědomí a mají pouze ilustrační charakter. Sikla nenese odpovědnost za případné tiskové chyby. Změny a vylepšování produktů zejména ve smyslu technického pokroku a vývoje jsou vyhrazeny. Určující je aktuální internetová on-line verze katalogu dostupná na oficiálních firemních webových stránkách www.sikla.cz.

Šíření technických návrhů, řešení, výpočtů či výkresů a dalších dokumentů je možné pouze s písemným souhlasem zástupce společnosti Sikla Bohemia.

® Sikla 04/2021
Všechna práva vyhrazena