Inovativní
konstrukční systém

Technické informace

Technické informace.Naši zaměstnanci z oblasti péče o zákazníky a technického oddělení vám rádi poskytnou další podrobné informace. Zodpoví vaše dotazy nebo společně s vámi zpracují specifická řešení za použití našich firemních plánovacích softwarů.

Pokud není uvedeno jinak, platí všechny údaje zatížení pro převážně klidové statické zatížení při pokojové teplotě. Uvedená přípustná zatížení mají být chápána jako jmenovité nebo užitečné zatížení a vztahují se, pokud není uvedeno jinak, na hlavní směr zatížení. Zavedení zatížení do stavby musí zkontrolovat zákazník.

Přípustné síly (Fzul) a momenty (Mzul) popisují maximální zatížení vnějším působením a ve smyslu bezpečnosti se chápou podle Eurokódu 3 (ČSN EN 1993) jako charakteristické hodnoty. U těchto hodnot byl zohledněn celkový součinitel bezpečnosti (s částečnými součiniteli bezpečnosti γM a γF).

Při dimenzování montážního celku je nutné ověřit dodržování přípustné zátěže pro každý produkt, který je použitý, neboť je známo, že nejslabším článkem zátěžového řetězu jsou povrchové úpravy / materiály vhodné do následujících okolních podmínek:

Povrch / materiál        
Kategorie korozivnosti 
podle EN ISO 14713-1
Galvanické pozinkování do ≤ C1
HCP (High Corrosion Protection) do ≤ C4
nerez do ≤ C5I (průmysl)
Tento katalog je určen pouze pro použití příjemce. Všechny jeho části jsou vlastnictvím firmy Sikla. Technická zobrazení a všechny údaje jsou uvedeny podle nejlepšího vědomí. Obrázky a nákresy jsou nezávazné. Odpovědnost za tiskové chyby a nedostatky je vyloučena.
Změny a vylepšování konstrukcí, zejména ve smyslu technického pokroku, jsou vyhrazeny. Určující je aktuální on-line verze katalogu. 

® Sikla 12/2018
Všechna práva vyhrazena